Regulamin

Informacje prawne oraz Warunki i zasady korzystania z Witryny

 

Wydawca Witryny

Witryna jest publikowana przez firmę International Cookware z kapitałem w wysokości 26 169 760 EUR, której siedziba znajduje się w Châteauroux (36000, Francja) –  85, allée des Maisons Rouges, zarejestrowaną zgodnie z prawem francuskim w Rejestrze handlowym i spółek Châteauroux pod numerem 399 311 315 (zwaną dalej „IC”).


Dyrektor wydawniczy

Dyrektorem wydawniczym jest José Luis Llacuna.


Host Witryny

Za hosting witryny odpowiada firma SHOPIFY INC., której siedziba znajduje się pod adresem 150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa, Ontario K2P 1L4, Kanada.


Twórca Witryny

Witryna została utworzona przez firmę VISEO, wymienioną zgodnie z prawem francuskim w Rejestrze handlowym i spółek Nanterre pod numerem 793 288 010, której siedziba znajduje się pod adresem 27-33 Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt, Francja.


Treść

Powielanie tej Witryny lub jej treści (ogólna struktura, tekst, dźwięki, logo, animowane i nieanimowane obrazy itp.) w całości lub w części w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej wyraźnej zgody firmy IC lub, w odniesieniu do linków sponsorowanych, przez właścicieli zaangażowanych marek, jest zabroniona i stanowi naruszenie prawa własności intelektualnej.


Kontakt
W przypadku pytań technicznych związanych z tą Witryną użytkownicy mogą skontaktować się z webmasterem za pośrednictwem formularza kontaktowego.

W przypadku pytań dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej użytkownicy mogą wysłać list na następujący adres:  International Cookware – Direction financière – 85, allée des Maisons Rouges – 36000 Châteauroux, Francja lub wypełnić formularz kontaktowy.

 


Warunki i zasady korzystania z Witryny

 

Korzystając z Witryny http://www.pyrex.pl  (zwanej dalej „Witryną Pyrex®” lub „Witryną”), użytkownik oświadcza, że ​​przeczytał ją ze zrozumieniem oraz posiada zdolność do zawierania umów, obejmującą niniejsze Warunki i zasadykorzystania oraz uznaje się, że użytkownik je zaakceptował. W przeciwnym razie użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z Witryny ani z jakichkolwiek praw związanych z jej wykorzystaniem.

 

  • Cel i zakres klauzul

Niniejsze Warunki i zasady korzystania mają na celu określenie warunków, na jakich użytkownik może korzystać z usług Witryny i/lub jej istniejących lub przyszłych aplikacji cyfrowych, z których firma IC korzysta bezpośrednio lub pośrednio lub których jest właścicielem. Niniejsze Warunki i zasady korzystania mogą być modyfikowane w dowolnym momencie.

 

  • Własność intelektualna i prawa autorskie

Wydawca, jako właściciel lub na mocy licencji, posiada wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące treści dostępnych w Witrynie Pyrex®, w szczególności tekstów, obrazów, zdjęć, filmów, logotypów i marek, które są chronione prawami IC, jej licencjodawcy lub partnerów zewnętrznych. Wszystkie wymienione marki i produkty zostały zarejestrowane przez ich właściciela. Pyrex® jest znakiem towarowym Corning Incorporated, wykorzystywanym przez International Cookware na podstawie licencji.

Częściowe lub całkowite powielanie, w szczególności w celach reklamowych lub komercyjnych, jak również wszelkie adaptacje, modyfikacje, używanie, przesyłanie, kopiowanie, redystrybucja i/lub opracowywanie, w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków, w całości lub części, tych elementów lub treści, jest surowo zabronione, chyba że uzyskano uprzednią wyraźną zgodę wydawcy.

Wszelkie naruszenia prawa będą podlegały roszczeniu regresowemu w celu ochrony praw Witryny i wydawcy.

Powielanie, wyświetlanie i drukowanie zawartości Witryny jest dozwolone jedynie do użytku osobistego i niekomercyjnego, z podaniem źródeł (na przykład: spis adresów URL Witryny).

  • Tworzenie linków

Witryna umożliwia tworzenie hiperlinków do jej treści, pod warunkiem że:

- techniki, które zagnieżdżają Witryny na stronach innej witryny nie są używane (iframe, meta-odświeżanie itp.), a zamiast tego Witryna jest otwierana w dedykowanym oknie z wyraźnym adresem URL;

- używana jest transkrypcja linku w formie precyzyjnie sformułowanego tekstu, którego słowa i wyrażenia ściśle odpowiadają danej treści oraz respektują jej charakter i formę;

- odsyłają one bezpośrednio do Witryny, na której znajduje się dana treść lub, w przypadku jej braku, do strony głównej Witryny.
Linki utworzone w tym kontekście muszą być przeznaczone wyłącznie do celów osobistych, nienastawionych na zysk lub zawodowych; wykluczone jest wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych lub reklamowych , a także tworzenie linków do witryn, które wyświetlają informacje nielegalne, pornograficzne, obraźliwe, propagandowe lub sporne, lub mogące urazić czyjąś wrażliwość lub poczucie przyzwoitości.

  • Treść Witryny

Głównym celem Witryny jest przedstawienie różnych produktów Pyrex® i ich warunków użytkowania.

Witryna została utworzonaprzez firmę VISEO, 27-33 Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt, Francja.

  •  Odpowiedzialność

IC, w odniesieniu do działania Witryny, jest związana jedynie obowiązkiem wykonywania zobowiązań określonych w umowie; nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z sieci internetowej, takie jak utrata danych, włamania, wirusy, przerwy w działaniu lub inne niezamierzone problemy.

IC zgadza się zapewnić profesjonalną opiekę podczas świadczenia usługi oferowanej Użytkownikowi. Jednakże IC nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku opóźnienia lub naruszenia zobowiązań umownych, jeżeli opóźnienie lub zaniechanie wynikają z przyczyn od niej niezależnych: nieprzewidzianych okoliczności lub siły wyższej określonej przez obowiązujące prawo.

  •  Prawo właściwe dla sporów

Niniejsze warunki i zasady korzystania podlegają prawu francuskiemu.

Wszelkie spory wynikające lub związane z korzystaniem z Witryny / niniejszych Warunków i zasad korzystania będą rozstrzygane zgodnie z prawem francuskim, przez sądy wyznaczone według prawa zwyczajnego.

 

Polityka prywatności

 

Dane osobowe

Firma International Cookware, której główna siedziba znajduje się w Châteauroux (36000, Francja) – 85, allée des Maisons Rouges, wymieniona zgodnie z prawem francuskim w Rejestrze handlowym i spółek Châteauroux pod numerem 399 311 315 (zwana dalej „IC” ) gromadzi dane osobowe użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) witryny http://www.pyrex.pl (dalej zwanej „Witryną”).

 

Dane osobowe zgromadzone na tej Witrynie podlegają automatycznemu i nieautomatycznemu przetwarzaniu przez IC. Proces przetwarzania jest regulowany przez znowelizowaną ustawę francuską „Przetwarzanie danych, pliki danych i wolności obywatelskie” nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. oraz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 (dalej zwane „RODO”).

 

Administrator danych

Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji w niektórych sekcjach Witryny są przeznaczone wyłącznie dla IC (Administratora danych), który określa cele i metody ich przetwarzania oraz osoby, które mogą przekazywać je swoim dostawcom usług (Podwykonawcy przetwarzania danych). Przetwarzanie danych przez tych podwykonawców jest nadal ograniczone do celów określonych przez IC.

 

Cele przetwarzania

Celem przetwarzania jest umożliwienie Użytkownikom Witryny korzystania z usług i działań Witryny, w szczególności ofert i treści tematycznych. Przetwarzanie przez IC jest konieczne do zarządzania witryną, dostarczania usług, promowania produktów i komunikowania się z Użytkownikami. Przetwarzanie umożliwia również IC wypełnianie zobowiązań prawnych i uwzględnianie pewnych uzasadnionych interesów związanych z zarządzaniem nimi. Kategorie gromadzonych danych to nazwisko, imię, adres e-mail i kraj zamieszkania.

 

Bezpieczeństwo danych

W odniesieniu do swoich pracowników, IC podejmuje i żąda od swoich podwykonawców przetwarzania danych podejmowania niezbędnych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zagwarantować, że dane osobowe pozostają prywatne i są chronione przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, modyfikacją, ujawnieniem i nieuprawnionym dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Przekazywanie danych

Dane Użytkownika mogą być przekazywane określonym podwykonawcom przetwarzania danych, zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W razie takiego przekazania, dane Użytkownika są przechowywane zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi (RODO). W przypadku przekazania IC wymaga od swoich podwykonawców wystarczających gwarancji, aby wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu spełnienia wymogów europejskiego rozporządzenia i ochrony danych Użytkownika, szczególnie gdy jest to wymagane, przez stosowanie wzorcowych klauzul umownych dostarczonych przez Komisję Europejską w zastosowaniu RODO. W przypadku wstrzymania podwykonawstwa przetwarzania danych lub po zakończeniu przetwarzania, firma IC wymaga, aby jej podwykonawcy zniszczyli lub natychmiast przywrócili dane, z zakazem przechowywania jakichkolwiek kopii, chyba że przepisy prawa kraju, w którym podwykonawca ma siedzibę, stanowią inaczej.

 

Zgoda na przetwarzanie

Udzielając wyraźnej zgody (dobrowolna rejestracja), Użytkownik może zalogować się, aby skontaktować się z wydawcą Witryny. Bez zgody Użytkownika informacje te (pole wyboru lub dobrowolna rejestracja) nie będą wykorzystywane w żaden sposób, przypisane lub sprzedane bez wyraźnej zgody Użytkownika na przekazanie ich partnerom Witryny.


Informacje wymagane, podczas gdy Użytkownik korzysta z jednej z sekcji Witryny, muszą być wyraźnie oznaczone (gwiazdka). Informacje opcjonalne służą do lepszego poznania Użytkownika oraz oferują treści i usługi, które lepiej spełniają jego oczekiwania.

 

Witryna wykorzystuje techniki do gromadzenia informacji, gdy Użytkownik publikuje treści, i monitorowania przeglądania Witryny, głównie za pomocą plików „cookie”. Plik „cookie” to plik umieszczony w specjalnym obszarze terminalu Użytkownika (komputer, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenie zoptymalizowane pod kątem internetu) podczas przeglądania Witryny w celu śledzenia przeglądania. Niektóre pliki „cookie” są wymagane do korzystania z Witryny, podczas gdy inne mogą zoptymalizować i dostosować wyświetlaną zawartość lub zapisać ustawienia przeglądarki.

 

Techniki te mają na celu lepszą analizę oczekiwań Użytkownika i poprawę oferowanych usług, w szczególności oferowanie Użytkownikowi bardziej odpowiednich tematów lub informacji.


Wydawca może potrzebować informacji zebranych w tym kontekście do wykonania analiz i badań, zarówno własnych, w celu lepszego spełnienia oczekiwań użytkownika, jak i  na rzecz partnerów zewnętrznych, wyłącznie w formie statystycznej, anonimowej i nieidentyfikowalnej.
Użytkownik może odmówić instalacji plików cookie, modyfikując ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednakże Witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z tych ustawień, w szczególności ograniczenie lub dezaktywację niektórych funkcji zależnych od tych metod.

 

Okres przechowywania

Dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany ze względu na cele, dla których zostały zgromadzone:

  • przez okres 3 lat od ostatniej aktywności Użytkownika w Witrynie lub w jednym z elektronicznych środków komunikacji IC (na przykład kliknięcie linku w newsletterze lub wiadomości e-mail);
  • przez okres 13 miesięcy w przypadku plików „cookie”.

Jako wyjątek od powyższego okres przechowywania może być inny, jeśli: (i) Użytkownik korzysta ze swojego prawa do usunięcia danych, które go dotyczą, na warunkach opisanych poniżej; (ii) dłuższy okres przechowywania jest dozwolony lub ustanowiony na mocy obowiązku prawnego lub regulacyjnego. W celu uzyskania wyjaśnień dotyczących okresu przechowywania danych, Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem ochrony danych, korzystając z poniższych informacji kontaktowych.

 

Korzystanie z praw

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą „Przetwarzanie danych, pliki danych i wolności obywatelskie” z 6 stycznia 1978 r. oraz RODO Użytkownik ma prawo dostępu, modyfikowania, poprawiania i usuwania dotyczących go danych. Użytkownik ma również prawo sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych osobowych. W przypadku przetwarzania na podstawie uzyskanej zgody, Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Aby skorzystać z tych praw i zadawać pytania dotyczące przetwarzania i uzyskiwania dostępu do informacji na ten temat, Użytkownik musi wysłać zapytanie, potwierdzając swoją tożsamość, pocztą lub e-mailem na następujący adres: International Cookware – 85, allée des Maisons Rouges – 36000 Châteauroux, Francja | dataprotectionofficer@pyrex-cookware.eu | +33 (0)2 54 60 65 04. Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do CNIL (francuskiego organu ochrony danych), właściwego organu nadzoru we Francji.

Trouvez un Point Relais® proche de chez vous. Le choix définitif du point de retrait est requis après le paiement

Czy usunąć wszystkie przedmioty z koszyka?